Fraud Blocker

Isoleren van buitenmuur premies

Volgende werken komen in aanmerking voor de premie voor de categorie buitenmuur:
 • plaatsen van nieuwe buitenmuurisolatie langs de buitengevel
 • afwerken van buitenmuren met bepleistering in speciaal daartoe bestemde materialen telt alleen mee in combinatie met het aanbrengen van nieuwe buitenmuurisolatie langs de binnenkant of de buitenkant van de buitengevel.
 • aanbrengen van natte of droge bepleistering op de binnenkant van de buitenmuren, samen met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel
 • plaatsen van nieuwe borstweringen of balustrades bij balkons
 • afbraak van borstweringen of balustrades bij balkons en
 • behandeling van de muren tegen kelder- of huiszwam
 • behandeling van buitenmuren tegen optrekkend vocht door een waterkerende laag te plaatsen of de muren te injecteren met producten die de muur waterdicht maken
 • afbraak van buitenmuren en vervanging door nieuwe buitenmuren (inclusief de dragende of steunende elementen in die muren, zoals kolommen, balken en lateien) samen met het aanbrengen van buitenmuurisolatie
 • verwijderen van asbesthoudende gevelbekleding

Voor welke gebouwen recht op verbouw-premie?

Het gebouw(open definitie) moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van Mijn Verbouwpremie. Deze controle gebeurt door de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de recentste gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van de twee data.
Elk gebouw dat minstens 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor een premie voor buitenmuurisolatie langs de (binnen- of buitenkant van de) buitengevel en eventueel tegelijkertijd asbestverwijdering.

U kunt de premie aanvragen voor de :

Renovatie van een bestaand gebouw, zoals een woning, een appartement(open definitie), een appartementsgebouw(open definitie) of niet-woongebouw(open definitie) gelegen in het Vlaamse Gewest.
Realisatie van een nieuwe woning (gelegen in het Vlaamse Gewest) door herbestemming(open definitie) (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning).

Andere voorwaarden

 • Enkel werken uitgevoerd door een aannemer komen in aanmerking.
 • U kunt slechts om de 5 jaar (na aanvraagdatum(open definitie) van een eerdere Mijn VerbouwPremie voor deze categorie) een premie aanvragen voor de categorie buitenmuur. Eerdere aanvragen bij Fluvius en de renovatiepremie bij Wonen-Vlaanderen tellen niet mee.
 • U kunt een premie aanvragen voor het isoleren van een ruimte die verwarmd wordt of voor een ruimte die hieraan grenst (beschermd volume(open definitie)).
 • Het isoleren van gemeenschappelijke muren in het geval van een halfopen of gesloten bebouwing, komt niet in aanmerking.
 • De afwerking van buitenmuren met gevelbekleding of -bepleistering in speciaal daartoe bestemde materialen telt alleen mee in combinatie met het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs de (binnenkant van) de buitengevel.

 

Voorwaarden met betrekking tot de isolatie van de muur langs de buitengevel

 • De Rd-waarde(open definitie) bedraagt minstens 3 m² K/W. Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen geplaatst worden. De Rd-waarde(open definitie) van een bestaande isolatielaag of afwerkingslaag mag niet worden meegerekend. Indien de totale muur in verschillende delen (met verschillende materialen of verschillende diktes) werd geïsoleerd, moet de laagste Rd-waarde(open definitie) en het daarbij horende materiaal ingevuld worden met de totale muuroppervlakte van alle geïsoleerde delen.
 • De lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de Rd-waarde(open definitie) worden bepaald volgens de richtlijnen van NBN B 62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring) of komen voor op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product.

Voorwaarden voor de bijkomende premie voor het verwijderen van asbest in combinatie met het isoleren van het muur langs de buitengevel

 • De facturen van de buitenmuurisolatie langs de buitengevel en de asbestverwijdering mogen maximaal 12 maanden uit elkaar liggen.
 • De eindfactuur(open definitie) van de eerste investering dateert ten vroegste van 1/1/2021.
 • Alleen facturen van de buitenmuurisolatie langs de buitengevel en de asbestverwijdering van 2021, 2022 en 2023 komen in aanmerking.
 • De aannemer die het asbest verwijdert moet, op het moment van de uitvoering van de werken, over een geldig attest beschikken in overeenstemming met de bepalingen in de Codex ‘Welzijn op het werk’.
 • De asbestverwijdering moet gebeuren volgens Code Van Goede Praktijken OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of de aannemer is lid van het ‘Asbestcharter voor dakaannemers’.
 • Het moet gaan over asbesthoudende materialen van de gevelbekleding (vb. Leien). Verwijdering van asbest dat in andere toepassingen of gebouwdelen zat, geldt niet voor de premieverhoging (bv asbesthoudende buizen in of buiten schoorsteenkanalen).
Alle bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief.

BRON: vlaanderen.be voor meer info over de huidige premies.

 
Scroll naar boven